fbpx

Regulamin

Regulamin promocji

DEFINICJE

 1. Organizator – inSolutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Juliusza Słowackiego 2A, NIP: 6482559251, REGON: 240182995.
 2. Uczestnik – przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Promocja – Promocja na Platformę inTradus START w opcji SaaS polegają na otrzymaniu funkcjonalności pakietu START 1 w promocyjnej cenie 199 zł netto przez rok. Po roku wysokość abonamentu będzie zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie b2bnastart.pl/regulamin.

§1 WARUNKI PROMOCJE

 1. Uczestnikami promocji mogą zostać kontrahenci, którzy złożą zamówienie na stronie www.insklep.pl, b2bnastart.pl, mailowo lub telefonicznie na produkt objęty Promocją i spełnią warunki Promocji w trakcie jej trwania tj. od 16.04.2024 do 17.05.2024.
 2. Uczestnikami promocji nie mogą być podmioty partnerskie inSolutions.
 3. Jedna firma może zakupić tylko jedną platformę.
 4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest podpisanie umowy w trakcie jej trwania, tj. 16.04.2024 do 17.05.2024 do godziny 23:59.

§2 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z niniejszej Promocji należy zgłaszać pisemnie w siedzibie Organizatora lub drogą mailową na adres insolutions@insolutions.pl.
 2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika.
 3. Zarówno Reklamacja złożona pisemnie w siedzibie Organizatora, jak i wysłana drogą elektroniczną powinna zawierać adres e-email na jaki ma być wysłana decyzja w sprawie Reklamacji, nazwę i NIP Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia Reklamacji drogą mailową, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia danej Reklamacji.
 6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania Uczestnika składającego Reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.
 7. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.04.2024 i obowiązuje do zakończenia Promocji tj. do 17.05.2024 do godziny 23:59).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym momencie obowiązywania Promocji. Obecny Regulamin oraz każda kolejna wersja po zmianach wchodzi w życie w momencie opublikowania jej na stronie b2bnastart.pl/regulamin.
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady skorzystania z Promocji, dostępnym w formie papierowej w siedzibie Organizatora oraz w formie elektronicznej dostępnej przez przeglądarkę internetową na www.b2bnastart.pl
 4. Wszelkie inne materiały reklamowe traktujące o warunkach Promocji mają charakter jedynie promocyjno-informacyjny.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z udziałem w Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.